- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 31: Καταστατικό-Όργανα Αθλητικών Σωματείων

1. Το καταστατικό του αθλητικού σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανά του, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Όργανα του αθλητικού σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση των Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.