- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 30: Μέλη Αθλητικών Σωματείων

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20).

2. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών ούτε και περιορισμός του αριθμού των μελών του. Αντίθετες διατάξεις καταστατικών είναι άκυρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του σωματείου, να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3. Καθένας που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και συγκεντρώνει τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του υποψήφιου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού σωματείου μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα εγγραφής.

4. Τα μέλη του σωματείου, εκτός από τα ιδρυτικά, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου, αν το προβλέπει το καταστατικό ή αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική συνέλευση. Το μέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 88 ΑΚ.