- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 28: Ειδική αθλητική αναγνώριση αθλητικών φορέων του παρόντος κεφαλαίου

1. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, για κάθε άθλημα ή κλάδο αθλήματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση του αθλητικού σωματείου, εφόσον:
α)το καταστατικό του σωματείου είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου,
β)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο,
γ)ασκεί αθλητική δραστηριότητα,
δ)προσδιορίζει στην αίτησή του με σαφήνεια τους χώρους στους οποίους αναπτύσσει αθλητική δραστηριότητα και προσκομίζει τις άδειες που προβλέπονται γι’ αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν διαπιστωθεί ότι το αθλητικό σωματείο:
α)παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των κανονισμών του προς τις διατάξεις αυτού του νόμου αυτού, ή
β)πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο ή παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ή τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας, ή παρεμποδίζει τους ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή άλλων αρχών, ή
γ)δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ή
δ)στερείται προπονητή, ή χρησιμοποιεί ως προπονητή πρόσωπο το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών της ΓΓΑ.

3. Τα αθλητικά σωματεία κατά την πρώτη διετία από την ίδρυση τους μπορούν να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών και χωρίς να διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Στην περίπτωση αυτή δεν συμμετέχουν και δεν ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών.

4.Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο των αθλητικών αναγνωρίσεων, ανά άθλημα και κλάδο αθλήματος, των αθλητικών φορέων του παρόντος.

5. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αναφέρεται στα στοιχεία του αθλητικού σωματείου και στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Αθλητικού Φορέα (ΕΣΛΑΦ), το οποίο τη συνοδεύει και αναρτάται στους χώρους που χρησιμοποιεί το αθλητικό σωματείο για τις δραστηριότητές του. Το ΕΣΛΑΦ χορηγείται από τη ΓΓΑ και ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΕΣΛΑΦ, το αντίτιμο που το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να καταβάλει για τη χορήγησή του, ο λογαριασμός στον οποίο αυτό κατατίθεται, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

6. Αν περάσουν τρία (3) έτη από την ίδρυση αθλητικού σωματείου χωρίς να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, ή ένα (1) έτος από τότε που έπρεπε να ανανεωθεί το ΕΣΛΑΦ χωρίς αυτό να ανανεωθεί, ή αν αυτή ανακληθεί, το αθλητικό σωματείο διαγράφεται από το Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

7. Οι αθλητικές ενώσεις μπορούν να λάβουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1, ειδική αθλητική αναγνώριση, και οι αθλητικές ομοσπονδίες υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 48.