- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 26: Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας

1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ), με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Ο Ε.Κ.Α.Ε.Τ έχει σκοπό:
α)την προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημονικών κλάδων που βρίσκουν εφαρμογή στον αθλητισμό, καθώς και την τεχνολογική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των κάθε είδους ερευνητικών έργων,
β)την προστασία της υγείας, τη διατήρηση της ψυχοσωματικής ισορροπίας, την αξιολόγηση των σωματικών, φυσικών και οργανικών ικανοτήτων και την αθλητιατρική παρακολούθηση των αθλητών και ιδίως των αθλητών υψηλής αγωνιστικής στάθμης, των προπονητών, των διαιτητών ομαδικών αθλημάτων, καθώς και των αθλητών με αναπηρίες,
γ)τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων,
δ)την εκπαίδευση και την επιμόρφωση προπονητών, διαιτητών, γυμναστών, γιατρών και γενικά των αθλητικών στελεχών και την πιστοποίηση αυτής,
ε)τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτιών που το προκαλούν και την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμορφωτικού χαρακτήρα για την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

3. Ο Ε.Κ.Α.Ε.Τ προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και ιδίως:
α)Συνιστά ιατρικές μονάδες αποθεραπείας και καταπολέμησης της χρήσης απαγορευμένων μέσων φαρμακοδιέγερσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία αυτών.
β)Καθορίζει τις εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοση δελτίου υγείας του αθλητή, κατά άθλημα και αγώνισμα, τηρεί φάκελο υγείας αυτού, καταρτίζει κατάλογο πιστοποιημένων γιατρών που θα εξετάζουν αθλητές, προπονητές και διαιτητές. Στο δελτίο υγείας του αθλητή καταχωρείται με λεπτομέρεια κάθε σκεύασμα που χορηγείται σ’ αυτόν.
γ)Συμπράττει και συνεργάζεται με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα στην αθλητιατρική, την πρόληψη ή καταστολή του ντόπινγκ, την πρόληψη τραυματισμών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών και συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ή επιστημονικά κέντρα ή ινστιτούτα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ) Υποβάλλει, κάθε χρόνο, στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού την έκθεση δράσης του, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

4. Πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. είναι:
α)η επιχορήγησή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω του τακτικού προϋπολογισμού,
β) τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, την παροχή υπηρεσιών και από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις,
γ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από κάθε νόμιμη αιτία,
δ) τα έσοδα από τη θεώρηση των δελτίων υγείας αθλητών – διαιτητών-προπονητών.

5. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η θητεία των μελών του είναι τετραετής. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Παιδείας, και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διοίκηση, την οργάνωση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης και των επιστημονικών συμβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, τους όρους, τη διαδικασία και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την ένταξη σ’ αυτό και του επιστημονικού προσωπικού που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) στην υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Ε. που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 1646/1986, το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται, ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα του τελευταίου, και κάθε άλλο συναφές θέμα.