- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις για τη συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες

1. Για την καλύτερη προετοιμασία των εν ενεργεία αθλητών των εθνικών ομάδων των αθλητικών Ομοσπονδιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση και καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και των προπονητών τους, που εργάζονται στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές προκειμένου να συμμετάσχουν σε προπονήσεις ενόψει Ολυμπιακών αγώνων και παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

2. Για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 απαιτείται:
α)βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας και
β)βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία έχει επικυρωθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), για την περίπτωση των παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών αγώνων, στην οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι μέλος της εθνικής ή προεθνικής ομάδας.