- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 16: Διορισμός στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

1. Αθλητές που κατακτούν την 1η έως και 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Δ.Ο.Ε. σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένη κατά τον παρόντα νόμο αθλητική ομοσπονδία, μπορεί να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή στους φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μετά από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την παροχή της παρούσας παραγράφου.