- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 11: Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες

1. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες (Α.με.Α), που αποτελεί ιδιαίτερο τομέα άθλησης του αγωνιστικού αθλητισμού με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των Α.μεΑ. στο αθλητικό κίνημα και τελεί υπό ιδιαίτερη κρατική προστασία, συστήνονται και λειτουργούν αθλητικά σωματεία και αθλητικές ομοσπονδίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 36, και 43 έως και 52 του παρόντος νόμου, οι οποίες και εφαρμόζονται ανάλογα για τους αθλητές, προπονητές, διαιτητές, κριτές, τα βοηθητικά όργανα της διαιτησίας, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες και τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτών, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του παρόντος άρθρου.

2. Για να συσταθεί και να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο Α.με.Α., ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15). Για τη σύσταση και την αθλητική αναγνώριση ομοσπονδίας Α.με.Α. απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε (5) αθλητικών σωματείων Α.με.Α της οικείας ειδικής κατηγορίας αναπηρίας, που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος.

3. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή, για περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί αθλητική ομοσπονδία, από το οικείο αθλητικό σωματείο. Η ειδική επιτροπή δεν προσδιορίζει την αναπηρία αλλά διαπιστώνει την ικανότητα συμμετοχής του ατόμου με αναπηρία στις αθλητικές κατηγορίες του παρόντος.

4. Τα άτομα με αναπηρίες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία αναπηρίας του παρόντος άρθρου, μπορούν να συστήσουν αθλητικό σωματείο και ομοσπονδία υπό τους όρους της παρ.1 του παρόντος. Τα σωματεία και οι ομοσπονδίες αυτές λαμβάνουν την ειδική αθλητική αναγνώριση υπό τους όρους της παρ. 2 του παρόντος.

5. Η κατηγορία Α.με.Α. Κωφών που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.), υπάγεται στην Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών με έδρα την Αθήνα και μέλη τουλάχιστον πέντε (5) αθλητικά σωματεία κωφών. Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο υπάγεται στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.), η οποία εντάσσεται στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (ΕΠΕ) της παραγράφου 3 του παρόντος.