- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 83 Ιδιωτικά γυμναστήρια-Ιδιωτικές Σχολές

1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, που έχει ως σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται άδεια του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών της παραγράφου 1 του παρόντος, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης της άδειας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.