- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 99 Εθνικό Συμβούλιο Αντιντόπινγκ και Αθλητικών Ερευνών

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και επιχορηγείται από αυτή με τακτικές ετήσιες επιχορηγήσεις. Με απόφαση του Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Από τα μέλη αυτά:
α) τέσσερα (4) είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της φαρμακευτικής, ή της τοξικολογίας, ή της ιατρικής, ή της βιολογίας, ή της χημείας, ή της βιοχημείας με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ,
β) τρία (3) είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,
γ) ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και
στ) ένα είναι αθλητής που έχει κατακτήσει νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες, που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 2 ορίζονται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Ε.Σ.Κ.Α.Ν.. ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Το Δ.Σ. συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

4. Το Ε.Σ.Κ.Α.Ν. έχει αρμοδιότητες:
α) τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της καταστολής της φαρμοκοδιέγερσης,
β) τη συγκρότηση σώματος δειγματοληπτών,
γ) την κατάρτιση του προγράμματος όλων των ελέγχων ντόπινγκ, την κατανομή και επιλογή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, τη χορήγηση της εντολής διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στο σώμα δειγματοληπτών και την ανάθεση της ανάλυση των δειγμάτων σε εργαστήριο που έχει αναγνωρισθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).
δ) την ευθύνη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ και για τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων,
ε)την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ντόπινγκ και την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της τροποποίησης του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων,
στ) την παραλαβή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα, τη διαβίβαση των θετικών αποτελεσμάτων στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις και την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμόδιων Εισαγγελικών αρχών για την άσκηση των σχετικών διώξεων,
ζ) την παρακολούθηση για την εφαρμογή των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το Ε.Σ.Κ.Α.Ν., σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο αδίκημα του ντόπινγκ ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις,
η) την εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε μέτρου που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων,
θ) τη συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά τους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ,
ι) την κατάρτιση και εφαρμογή, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, με έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που αυτό επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισμού,
ια) τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Ιντερπόλ, τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα τελωνεία, τις φαρμακευτικές εταιρίες και κάθε άλλο ελληνικό ή διεθνή φορέα που δραστηριποιείται στο αντιντόπινγκ και την αγορά φαρμάκων,
ιβ)την υποβολή στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της ετήσιας έκθεσης δράσης του, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και
ιγ)την εκπροσώπηση της χώρας στις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης και στον WADA.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Α.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.