- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 100 Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

1. Κάθε γιατρός ο οποίος κατά την εξέταση αθλητή προς πιστοποίηση της υγείας του και θεώρηση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 δελτίου υγείας εντοπίζει ευρήματα που υποδηλώνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών έχει υποχρέωση:
α) να αρνηθεί τη θεώρηση του ως άνω δελτίου υγείας,
β)να ενημερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για τα ευρήματα της εξέτασης με γραπτό αιτιολογημένο και απόρρητο σημείωμά του, μέσα σε δύο ημέρες από την εξέταση,
γ)να ενημερώσει τον εξεταζόμενο για τους κινδύνους που διατρέχει.

2. α)Αν ο γιατρός, εξετάζοντας ασθενή αθλητή, θεωρήσει απαραίτητο να εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 97, πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το ασυμβίβαστο της χρήσης με την αθλητική δραστηριότητα, κάνοντας μνεία επάνω στη χορηγούμενη στον αθλητή συνταγή ότι η ως άνω πληροφορία του έχει γνωστοποιηθεί.
β)Αν ο γιατρός εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους, η χρήση των οποίων είναι, σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 97, συμβατή με την αθλητική δραστηριότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες, πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο για τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της χρήσης και για την υποχρέωση του τελευταίου να προσκομίζει τη συνταγή αυτή σε κάθε έλεγχο ντόπινγκ.

3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες μεριμνούν για την προστασία της υγείας των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία της δύναμής τους. Προς το σκοπό αυτόν εκτός των άλλων, για την κατάρτιση των προγραμμάτων προπόνησης των αθλητών, το χρονοδιάγραμμα των αγώνων και τις αθλητικές συναντήσεις που διοργανώνουν ή εγκρίνουν, λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την προστασία της υγείας των αθλητών όλων των ηλικιών και ιδίως των ανηλίκων και προβαίνουν στη λήψη μέτρων περιορισμού της εντατικοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλήματος.