- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 103 Απαγόρευση στοιχηματισμού

Ο αθλητής, προπονητής, διαιτητής, μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, αθλητικής ή επαγγελματικής ένωσης, αθλητικής ομοσπονδίας, που συμμετέχει, ο ίδιος ή μέσω τρίτων προσώπων με τα οποία αυτός συνδέεται, σε στοιχηματισμό αγώνων του ίδιου αθλήματος ή παρέχει σε τρίτους πληροφορίες που κατέχει λόγω της ιδιότητας ή της θέσης του, οι οποίες δεν είναι κοινώς γνωστές και μπορούν να επηρεάσουν τον εκ μέρους τους στοιχηματισμό, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Εκτός από την ανωτέρω ποινή επιβάλλεται από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα σε βάρος του υπαιτίου των πράξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.