- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 108 Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά Συμβούλια αθλητικών Ομοσπονδιών και Επαγγελματικών Ενώσεων

1. Σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις των ομαδικών αθλημάτων συνιστώνται πρωτοβάθμια, μονομελή, δικαιοδοτικά συμβούλια. με αρμοδιότητα να επιλαμβάνονται όλων των πειθαρχικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Ειδικότερα, το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο:
α) Για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων του οικείου αθλήματος και έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματά τους. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο επιλαμβάνεται με βάση το φύλλο αγώνα, τη μαγνητοσκόπηση του αγώνα ή την αναφορά του αρμόδιου για τον αθλητισμό Εισαγγελέα, ή, εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ή της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, ή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ή της επαγγελματικής ένωσης, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς να δεσμεύεται από τυχόν μη αναφορά της πειθαρχικής παράβασης στο φύλλο αγώνα. Για πειθαρχικές παραβάσεις που συνδέονται με τα αδικήματα βίας που αναφέρονται στο νόμο αυτό, ο αρμόδιος Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου τελέστηκαν αυτά, μπορεί να υποβάλει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, έγγραφη έκθεση για τα γεγονότα που συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της αθλητικής συνάντησης, μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο.
β) Για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας, για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων και την επιβολή των ποινών.
γ) Για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του αγώνα, εκτός αυτών που αφορούν ενστάσεις κατά της διαιτησίας.
δ) Για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό με άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή με κανονισμούς ή με αποφάσεις της οικείας ομοσπονδίας ή επαγγελματικής ένωσης.

2.Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. εκτελούνται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο ή η Α.Α.Ε. είναι γηπεδούχοι, εκτός αν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική.

3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή επαγγελματικής ένωσης, μπορεί, αν είναι αδύνατη η σύσταση δικαιοδοτικών συμβουλίων σε κάποια αθλητική ομοσπονδία ή επαγγελματική ένωση, να υπαχθεί αυτή στα δικαιοδοτικά συμβούλια άλλης, συναφούς, αθλητικής ομοσπονδίας.