- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 116 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται αυτές που ισχύουν κατά τη δημοσίευσή του. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να λειτουργούν τα αντίστοιχα κατά τη δημοσίευσή του υφιστάμενα όργανα.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος εφαρμόζονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2015-2016, και ισχύουν για τους αθλητές που θα αιτηθούν την εγγραφή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για όσους αθλητές έχουν ήδη πετύχει ή πετύχουν, έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτός τους παρέχει μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

3. Η ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει χορηγηθεί σε οποιοδήποτε αθλητικό φορέα, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παύει να ισχύει αν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος δεν λάβει από τη ΓΓΑ το ΕΣΛΑΟ του άρθρου 10 του παρόντος.

4. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 99 του παρόντος, εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Ε.Σ.ΚΑ.Ν.