- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 10: (άρθρα 19, 20 οδηγίας) Καταργούμενες διατάξεις

1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του ΠΔ 133/1998 και του ΠΔ 67/2003.
2.Τυχόν νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή άλλες αναφορές στο ΠΔ 133/1998, στο ΠΔ 67/2003 και στην οδηγία 93/7/ΕΟΚ λογίζονται ως αναφορές στον παρόντα νόμο και στην οδηγία 2014/60/ΕΕ.