- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 31-Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 31
Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (Άρθρο 10 Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, όπως τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και οι διευθυντές, να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, με τη χρήση κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. 2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και σε περίπτωση που τέτοιες συγκρούσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν, να μπορούν να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποιούν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους στα συλλογικά συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί ο οργανισμός. Οι διαδικασίες του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποβολή ατομικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση των μελών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η ως άνω δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Οποιαδήποτε συμφέροντα στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. β) Κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή, που έλαβε από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών παροχών, των παροχών σε είδος και άλλων ειδών παροχών. γ) Τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
δ) Δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ προσωπικών συμφερόντων και συμφερόντων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή μεταξύ υποχρεώσεων έναντι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.