- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 28-Δημοσιοποίηση πληροφοριών

Άρθρο 28
Δημοσιοποίηση πληροφοριών
(Άρθρο 21 Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αναρτά στην ιστοσελίδα του τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Το καταστατικό του. β) Τους όρους εισδοχής μέλους και τους όρους λήξης της σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων. γ) Προδιατυπωμένες συμβάσεις αδειών χρήσης και ισχύοντα αμοιβολόγια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων.
δ) Τυχόν συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για τον καθορισμό αμοιβών (συλλογικές συμβάσεις).
ε) Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή, καθώς και τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31. στ) Τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων. ζ) Τη γενική πολιτική του για τα έξοδα διαχείρισης. η) Τη γενική πολιτική του για τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών. θ) Κατάλογο των συμβάσεων αμοιβαιότητας, τις οποίες έχει συνάψει και τα ονόματα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τους οποίους έχουν συναφθεί αυτές. ι) Τη γενική πολιτική για τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών. ια) Τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 44 έως 46.
ιβ) Την ετήσια έκθεση διαφάνειας.
ιγ) Τον κανονισμό αδειών μη εμπορικής χρήσης.
ιδ) Τον μορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται από τον χρήστη στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου βάσει του άρθρου 24. ιε) Τους μηχανισμούς διόρθωσης των δεδομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του άρθρου 34.
ιστ) Τις τυχόν συμφωνίες και αποφάσεις στο πλαίσιο του άρθρου 45.
ιζ) Την τυχόν απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. ιη) Την τυχόν απόφαση συγχώνευσης. ιθ) Τα κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών. κ) Τα δικαιώματα των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 12.
2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης τηρεί επικαιροποιημένες τις ως άνω πληροφορίες.