- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 23-Αμοιβολόγια

Άρθρο 23
Αμοιβολόγια (Άρθρο 16 παρ. 2 Οδηγίας)
1. Οι δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους. Οι αμοιβές πρέπει να είναι εύλογες σε σχέση, μεταξύ των άλλων, με την οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της έκτασης της χρήσης των έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, καθώς και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον χρήστη. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών. 2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταρτίζουν κατάλογο με τις αμοιβές που απαιτούν από τους χρήστες (αμοιβολόγιο), ο οποίος γνωστοποιείται στο κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, όπως και κάθε μεταβολή αυτού, και κοινοποιείται στον ΟΠΙ άμεσα, προκειμένου να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του τελευταίου. Οι αναρτήσεις αυτές συνιστούν προϋπόθεση ισχύος του αμοιβολογίου. Κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή των αμοιβολογίων τους, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά κριτήρια, να ενεργούν χωρίς αυθαιρεσία και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές διακρίσεις. 3. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των χρηστών μπορούν να καταρτίζουν συμφωνίες που ρυθμίζουν την αμοιβή, την οποία καταβάλλει ο χρήστης σε κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις σχέσεις των μερών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου και του νόμου 2121/1993 (συλλογικές συμβάσεις). Οι συμφωνίες αυτές, όπως και κάθε τροποποίηση αυτών, κοινοποιούνται άμεσα στον ΟΠΙ και αναρτώνται στις ιστοσελίδες των μερών και του ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα ή την ισχύ των εν λόγω συμφωνιών.