- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 15-Δικαιώματα δικαιούχων-μη μελών

Άρθρο 15
Δικαιώματα δικαιούχων-μη μελών (Άρθρο 7 Οδηγίας)
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 13, του άρθρου 27, της παραγράφου 2 του άρθρου 38 και του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στους δικαιούχους-μη μέλη.