- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 12-Ανάθεση διαχείρισης

Άρθρο 12
Ανάθεση διαχείρισης (Άρθρο 5 παρ. 2, 4, 5, 6, 7 και 8 Οδηγίας)

1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται αντίστοιχα το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται ή με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών έργων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη τής διαχείρισης. 2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με συγκεκριμένες εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν τα ως άνω από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μόνο στο τέλος του οικονομικού έτους, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης ή την υποβολή καταγγελίας ή την ανάκληση ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης ή της καταγγελίας ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 18, 19, 25, 27, 37 και 42. 4. Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 επιβάλλοντας ως όρο άσκησής τους την ανάθεση της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων ή αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη ή έχουν καταγγελθεί ή ανακληθεί σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. 5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.
6. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει, πριν ανατεθεί σε αυτόν η διαχείριση υπό την έννοια της παραγράφου 1, να ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και για τους όρους που συνδέονται με το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η ενημέρωση μεταξύ άλλων γίνεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και με τη συμπερίληψη των όρων στη σύμβαση ανάθεσης.