- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 09-Γενική συνέλευση των μελών

Άρθρο 9
Γενική συνέλευση των μελών
(Άρθρο 8 Οδηγίας)
1. Η γενική συνέλευση των μελών οργανώνεται σύμφωνα με τους κανόνες των παραγράφων 2 έως 11. 2. Η γενική συνέλευση των μελών συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 3. Η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις τουλάχιστον για τα εξής ζητήματα: α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.
β) αα) Για τον διορισμό ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή και των μελών του εποπτικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, ββ) για την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρηματικού ή μη οφέλους στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή μετά από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους καθώς και για την απονομή σύνταξης και την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης στα πρόσωπα αυτά.
γ) Τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων. δ) Τη γενική πολιτική για τη χρήση των ποσών που δεν μπορούν να διανεμηθούν. ε) Τη γενική επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 8 του άρθρου 19. στ) Τη γενική πολιτική για τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18. ζ) Τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια. η) Τη χρήση των ποσών που δεν μπορούν να διανεμηθούν. θ) Την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου. ι) Την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκης ακινήτων. ια) Την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, της σύστασης θυγατρικών, και της εξαγοράς άλλων νομικών προσώπων ή μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλα νομικά πρόσωπα. ιβ) Την έγκριση της λήψης δανείων, της χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια. ιγ) Τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του αμοιβολογίου. ιδ) Τον κανονισμό σχετικά με τη χορήγηση των αδειών μη εμπορικής χρήσης του άρθρου 14. ιε) Για οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα τής δίνεται η δυνατότητα δυνάμει του παρόντος νόμου ή του καταστατικού. 4. Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να αναθέτει μέσω απόφασής της ή πρόβλεψης στο καταστατικό τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία θ), ι), ια) και ιβ) στο εποπτικό συμβούλιο. 5. Η γενική συνέλευση των μελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για τον διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας που αναφέρεται στο άρθρο 29. 6. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών βάσει των ποσών που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος του ή/και βάσει της διάρκειας της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28. 7. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Κάθε πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και τρία (3) μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που προβαίνει στον διορισμό του. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον διόρισε.
8. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών μπορούν να ασκούνται από συνέλευση αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη από τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι:
α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική συμμετοχή των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη συνέλευση αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 2 έως 11 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη συνέλευση των αντιπροσώπων. 9. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει γενική συνέλευση των μελών λόγω της νομικής του μορφής, οι εξουσίες της ασκούνται από το εποπτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή το εποπτικό συμβούλιο διορίζεται από τους δικαιούχους, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό συνέρχονται άπαξ ετησίως σε συνέλευση και αποφασίζουν σε πλειοψηφία. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως στο εποπτικό συμβούλιο.
10. Στη γενική συνέλευση των μελών έχει δικαίωμα να παρίσταται εκπρόσωπος του ΟΠΙ. Η κλήση του ΟΠΙ λαμβάνει χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης επί ποινή ακυρότητας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τον εκπρόσωπο του ΟΠΙ παρακολούθησης εξ αποστάσεως της γενικής συνέλευσης των μελών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.
11. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών κοινοποιούνται εντός ενός (1) μηνός στον ΟΠΙ.