- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -Άρθρο 08-Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8
Γενικές διατάξεις
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή με την επιφύλαξη της περίπτωσης α) του άρθρου 3 και γενικότερα των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν αυτών που προβλέπονται για την εκάστοτε νομική μορφή. 2. Αν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, τότε οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων 2, 3, 5, 6, 7 και 9 του άρθρου 24 ν. 1746/1988, όπως ισχύει. Η κοινοποίηση που προβλέπεται από τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 24 ν. 1746/1988 γίνεται προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΠΙ. 3. Οι παραπάνω οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μπορούν, επίσης, να λειτουργήσουν και ως αστικοί συνεταιρισμοί κατά τον ν. 1667/1986. Σε αυτήν την περίπτωση: α) όπου στον νόμο 1667/1986 αναφέρεται με οποιαδήποτε αρμοδιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, β) οι συνεταιρισμοί αυτοί μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σε πανελλήνια βάση κατ’ εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας, γ) επιτρέπεται και όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να είναι νομικά πρόσωπα, δ) το καταστατικό των συνεταιρισμών αυτών μπορεί να προβλέπει:
αα) με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος όρους, εσωτερικές διαδικασίες και όργανα που αποφασίζουν για την εισδοχή, την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό συνεταίρου, κατά παρέκκλιση από τους όρους, τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 2 ν. 1667/1986, ββ) ότι, στην περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρου ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου από τους κληρονόμους, δεν υπάρχει αξίωση του συνεταίρου ή των κληρονόμων για απόδοση των συνεταιριστικών τους μερίδων ή καταβολή της αξίας αυτών ή ότι υπάρχει αξίωση για απόδοση μόνο της ονομαστικής αξίας των μερίδων,
γγ) τη δυνατότητα απόκτησης απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων από τους συνεταίρους,
δδ) το εν ζωή αμεταβίβαστο των συνεταιριστικών μερίδων,
εε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του παρόντος κατηγορίες συνεταίρων είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου είτε με αριθμό ψήφων ανά συνεταίρο ανεξάρτητο από τον αριθμό των υποχρεωτικών ή προαιρετικών μερίδων του κάθε συνεταίρου, στστ) όρους καθορισμού απαρτίας κατά παρέκκλιση από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 ν. 1667/1986.
ε) οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι πάντοτε περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη των συνεταιρισμών.