- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ-Άρθρο 06-Αρμοδιότητες οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, στον βαθμό που έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και προβλέπεται στο καταστατικό τους, έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που συνάδει με τη φύση και τον σκοπό ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την περίπτωση α) του άρθρου 3: α) να διαχειρίζονται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή άλλα αντικείμενα προστασίας για τις επικράτειες της επιλογής των δικαιούχων, β) να καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή, γ) να εξασφαλίζουν στους δημιουργούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 ν. 2121/1993, δ) να εισπράττουν την αμοιβή και να κατανέμουν μεταξύ των δικαιούχων τα εισπραττόμενα ποσά, ε) να εισπράττουν την αμοιβή που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 ν. 2121/1993 και να τη διανέμουν μεταξύ των δικαιούχων, στ) να εισπράττουν την ετήσια συμπληρωματική αμοιβή που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ββ) της παραγράφου δ) του άρθρου 52 ν. 2121/1993 και να την διανέμουν μεταξύ των ερμηνευτών – εκτελεστών καλλιτεχνών, ζ) να ασκούν το δικαίωμα του δημιουργού να παρέχει άδεια ή να αρνείται την παροχή αδείας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου για την αναμετάδοση εκπομπής μέσω καλωδίου ή άλλων υλικών αγωγών σύμφωνα με το άρθρο 35 ν. 2121/1993, η) να εισπράττουν τις αμοιβές που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 49 ν. 2121/1993 και να τις διανέμουν μεταξύ των δικαιούχων, θ) να συνάπτουν συμβάσεις αμοιβαιότητας και να ενημερώνουν τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες άδειες καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει των συμβάσεων αμοιβαιότητας και προβλέπεται στον παρόντα νόμο, ι) να παρέχουν σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας και σε χρήστες -ακόμη και δυνητικούς- τις πληροφορίες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ια) να δημοσιοποιούν και να αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ιβ) να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν την ετήσια έκθεση διαφάνειας και την ειδική έκθεση του άρθρου 29, ιγ) να χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και να προβαίνουν σε όλες τις σχετικές ενέργειες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ιδ) να προβαίνουν σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και, ιδίως, να υποβάλλουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν ένδικα μέσα, να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες, να ζητούν την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί και να ζητούν την κατάσχεση παρανόμων αντιτύπων ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων κατά το άρθρο 64 ν. 2121/1993, ιε) να λαμβάνουν από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό και την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, ιστ) να ενεργούν με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 ν. 2121/1993 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύουν για να διαπιστώνουν αν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των δημιουργών, ιζ) να παρέχουν κοινωνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων και ιη) να διοργανώνουν συνέδρια, που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και να συμμετέχουν σε αυτά. 2. Στους οργανισμούς συλλογικής προστασίας εφαρμόζονται τα στοιχεία ι’, ια’, ιδ’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1.