- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 02-Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 παρ. 3 Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και έχουν προβεί στη γνωστοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 32. 2. Στους οργανισμούς συλλογικής προστασίας που λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες συνάδουν με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές τους. 3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το όγδοο κεφάλαιο του νόμου 2121/1993, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 4. Οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα διεξάγουν δραστηριότητα που, εάν διεξαγόταν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, θα υπόκειντο στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 5. Οι υποχρεώσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους εντολοδόχους των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στους οποίους έχουν ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 2121/1993. 6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας. 7. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα νόμο στην ΕΕ περιλαμβάνεται και ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.