- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ (Άρθρο 36 παρ. 3 Οδηγίας) -Άρθρο 47 Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 47 Επιβολή κυρώσεων
1.Σε περίπτωση παράβασης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του νόμου 2121/1993 επιβάλλονται στον οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πλήρη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του ΟΠΙ, σωρευτικώς ή διαζευτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία:
α) πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του.
Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να τάσσεται στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με νεότερη απόφασή του να αυξήσει το ποσό του προστίμου (εντός του ως άνω πλαισίου) ή να ανακαλέσει (προσωρινά ή οριστικά) την άδεια. Η συμμόρφωση ή μη του οργανισμού διαπιστώνεται από τον Ο.Π.Ι.
2. Για την επιλογή του είδους και για την επιμέτρηση του προστίμου της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά της, εάν έχει προηγηθεί από τον ΟΠΙ προειδοποίηση για συμμόρφωση προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για την ίδια παράβαση, η τυχόν επανάληψη της παράβασης, η τέλεση άλλης παράβασης στο παρελθόν, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και η εν γένει οικονομική κατάσταση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.
3. Η μερική ή ολική άρνηση συνεργασίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με τον ΟΠΙ στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του νόμου 2121/1993, στην οποία εμπίπτει και η μη προσκόμιση στοιχείων, η άρνηση επίδειξης αιτούμενων βιβλίων και λοιπών εγγράφων και η μη χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, επιφέρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη η σοβαρότητα της συγκεκριμένης άρνησης συνεργασίας, η απαξία των συγκεκριμένων πράξεων και η επίπτωσή τους στη διεξαγωγή της έρευνας.
4. Ο ΟΠΙ ελέγχει κάθε πέντε (5) έτη την πλήρωση των προϋποθέσεων της άδειας λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και διαβιβάζει σχετική έκθεση στον Υπουργό Πολιτισμού. Αν ο ΟΠΙ κρίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις αυτές, καλεί τους οργανισμούς σε συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ενεργοποιείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων του παρόντος άρθρου.