- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 45-Ειδικές ρυθμίσεις για αμοιβές χρηστών

Άρθρο 45 Ειδικές ρυθμίσεις για αμοιβές χρηστών (Άρθρο 35 παρ. 1 Οδηγίας)
1. Αν ο χρήστης διαφωνεί με το ύψος της αμοιβής που αξιώνει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οφείλει πριν από οποιαδήποτε χρήση να προκαταβάλει στον οργανισμό ή το αιτούμενο ποσό αμοιβής ή το ποσό που έχει ορίσει το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ύστερα από αίτηση του χρήστη ως συνήθως καταβαλλόμενο σε παρόμοιες περιπτώσεις ή ως εύλογο, εφόσον δεν υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις. Οριστικώς περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο. 2. Αν ο χρήστης προβεί σε χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή χωρίς να καταβάλει την εύλογη αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 49 ν. 2121/1993, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί ύστερα από αίτηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης να επιδικάσει προσωρινά κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων το ήμισυ της αμοιβής που προβλέπεται στο αμοιβολόγιο του άρθρου 23. Η απόφαση καθίσταται οριστική, εάν δεν ασκηθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη αγωγή περί οριστικού προσδιορισμού ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση τής απόφασης ή εάν αυτή δεν επιδοθεί εντός έτους από τη δημοσίευσή της.