- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 43-Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων στον ΟΠΙ

Άρθρο 43
Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων στον ΟΠΙ (Άρθρο 36 παρ. 2 Οδηγίας)
1. Τα μέλη ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν στον ΟΠΙ εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δραστηριότητες ή καταστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη τους συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και του νόμου 2121/1993. 2. Ο ΟΠΙ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης της παραγράφου 1 ενημερώνει τον αποστολέα για τη λήψη της και την κοινοποιεί σε αυτόν, στον οποίο αφορά. Ο ΟΠΙ οφείλει να διερευνά την εν λόγω δραστηριότητα ή κατάσταση και προς τον σκοπό αυτό μπορεί να ζητά τόσο από αυτόν που προέβη στη γνωστοποίηση όσο και από αυτόν στον οποίο αφορά την προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου ή άλλου στοιχείου κρίνει σκόπιμο, καθώς και να προβαίνει και σε επιτόπια έρευνα. Επίσης, οφείλει να καλέσει αυτόν, στον οποίο αφορά η εν λόγω γνωστοποίηση, σε υποβολή απόψεων εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τής γνωστοποίησης της παραγράφου 1, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49. Ο ΟΠΙ ενημερώνει τον αποστολέα της γνωστοποίησης για το αποτέλεσμα της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση παραβίασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του δέκατου τρίτου κεφαλαίου.