- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 38-Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 38
Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (Άρθρο 29 Οδηγίας)
1. Κάθε συμφωνία εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης βάσει της οποίας ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης εξουσιοδοτεί άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων του δικού του ρεπερτορίου είναι μη αποκλειστικού χαρακτήρα. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαχειρίζεται τα επιγραμμικά δικαιώματα κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Παρά τη σύναψη τής ως άνω συμφωνίας ο εξουσιοδοτών οργανισμός μπορεί να χορηγεί άδειες αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια για το δικό του μουσικό ρεπερτόριο και για κάθε άλλο ρεπερτόριο, το οποίο ενδέχεται να έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί στην ελληνική επικράτεια. 2. Ο εξουσιοδοτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τα μέλη του για τους κύριους όρους της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς της και του κόστους των παρεχόμενων από τον εξουσιοδοτούμενο οργανισμό υπηρεσιών. 3. Ο εξουσιοδοτούμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ενημερώνει τον εξουσιοδοτούντα οργανισμό για τους κύριους όρους βάσει των οποίων χορηγείται άδεια για τα επιγραμμικά δικαιώματα του τελευταίου, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της εκμετάλλευσης, όλων των όρων που αφορούν ή επηρεάζουν την αμοιβή για τη χορήγηση αδειών χρήσης, της διάρκειας της άδειας, των λογιστικών περιόδων και των κρατών που καλύπτονται.