- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 10: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

10.1 Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αθλητική διοργάνωση κατά την οποία σημειώνεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης ή σχετικά με αθλητική διοργάνωση είναι δυνατόν, κατόπιν απόφαση του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, να οδηγήσει σε ακύρωση όλων των ατομικών αποτελεσμάτων του αθλητή που επετεύχθησαν στη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση, μαζί όλες τις συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης όλων των μεταλλίων, των βαθμών, των βραβείων και κάθε προνομίου. Οι παράγοντες που εξετάζονται για να κριθεί εάν θα υπάρξει ακύρωση άλλων αποτελεσμάτων σε μία αθλητική διοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, τη σοβαρότητα της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους του αθλητή καθώς και το εάν ο αθλητής ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικός σε άλλους αγώνες.

10.1.1 Εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει τη μη συνδρομή υπαιτιότητας ή αμέλειας για την παράβαση, τα ατομικά αποτελέσματα του αθλητή στους άλλους αγώνες δεν ακυρώνονται, παρά μόνο εάν τα αποτελέσματα του αθλητή σε αγώνες πέραν του συγκεκριμένου αγώνα όπου σημειώθηκε η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την παράβαση κανόνα ντόπινγκ του αθλητή.

10.2 Αποκλεισμός λόγω παρουσίας, χρήσης ή απόπειρας χρήσης ή κατοχής απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου
Η περίοδος αποκλεισμού που επιβάλλεται για την πρώτη παράβαση των άρθρων 2.1, 2.2 ή 2.6 έχει ως εξής, με την προϋπόθεση ενδεχόμενης μείωσης ή αναστολής της κύρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 10.4, 10.5 ή 10.6:
10.2.1 Η περίοδος αποκλεισμού ισχύει για τέσσερα (4) έτη όταν:
10.2.1.1 Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς, εκτός εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν εσκεμμένη.
10.2.1.2 Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει ουσία ειδικής αναφοράς, και το ΕΣΚΑΝ δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ ήταν εσκεμμένη.
10.2.2 Εάν δεν ισχύει το άρθρο 10.2.1, η περίοδος αποκλεισμού ισχύει για δύο (2) έτη.
10.2.3 Όπως χρησιμοποιείται στα Άρθρα 10.2 και 10.3, ο όρος «εσκεμμένη» αποσκοπεί στο να περιγράψει τους αθλητές εκείνους που εξαπατούν. Ως εκ τούτου, ο όρος απαιτεί ότι ο αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο ενεπλάκη σε συμπεριφορά που γνώριζε ότι αποτελούσε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή γνώριζε ότι υπήρχε σημαντικός κίνδυνος ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ενδεχομένως να αποτελούσε ή να οδηγούσε σε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και προδήλως αγνόησε τον ως άνω κίνδυνο. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που απορρέει από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα για μία ουσία η οποία απαγορεύεται μόνο εντός αγώνα τεκμαίρεται αμαχητί ως μη εσκεμμένη, εάν η ουσία είναι ουσία ειδικής αναφοράς και ο αθλητής δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η απαγορευμένη ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα. Η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που προκύπτει από αντικανονικό αναλυτικό εύρημα για μία ουσία η οποία απαγορεύεται μόνο εντός αγώνα δεν θεωρείται εσκεμμένη εάν η ουσία δεν είναι ουσία Ειδικής αναφοράς και ο αθλητής μπορεί να στοιχειοθετήσει ότι η απαγορευμένη ουσία χρησιμοποιήθηκε εκτός αγώνα σε πλαίσιο άσχετο της αθλητικής του απόδοσης.

10.3 Αποκλεισμός λόγω άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Εάν δεν ισχύουν τα άρθρα 10.5 και 10.6, η περίοδος αποκλεισμού για παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, εκτός όσων προβλέπονται στο άρθρο 10.2, ορίζεται ως εξής:
10.3.1 Για παραβάσεις του άρθρου 2.3 ή του Άρθρου 2.5, η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, εκτός εάν, στην περίπτωση μη υποβολής σε δειγματοληψία, ο αθλητής δύναται να στοιχειοθετήσει ότι η διάπραξη της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ δεν ήταν εσκεμμένη (όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.2.3), οπότε η περίοδος
αποκλεισμού ορίζεται σε δύο έτη.
10.3.2 Για παραβάσεις του Άρθρου 2.4, η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται σε δύο (2) έτη με τη δυνατότητα μείωσης στο ελάχιστο όριο του ενός (1) έτους ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή. Η ευελιξία μεταξύ των δύο ετών και του ενός (1) έτους αποκλεισμού στο παρόν άρθρο δεν διατίθεται σε αθλητές όπου οι πληροφορίες εντοπισμού αλλάζουν συστηματικά την τελευταία στιγμή ή όταν υφίστανται συμπεριφορές που εγείρουν σοβαρές υποψίες ότι ο αθλητής προσπαθούσε να αποφύγει τη διαθεσιμότητά του προς έλεγχο.
10.3.3 Για παραβάσεις του Άρθρου 2.7 ή 2.8, η περίοδος αποκλεισμού που επιβάλλεται ορίζεται από τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον έως και ισόβιος αποκλεισμός, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Παράβαση του Άρθρου 2.7 ή 2.8 στην οποία εμπλέκεται ανήλικος θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή παράβαση και, εάν διαπράχθηκε από προσωπικό υποστήριξης θλητή για παραβάσεις πέρα των ουσιών Ειδικής Αναφοράς, οδηγεί σε Ισόβιο Αποκλεισμό για το Προσωπικό υποστήριξης αθλητή. Επιπλέον, οι σημαντικές παραβάσεις των αρθρων 2.7 ή 2.8, οι οποίες παραβαίνουν και μη-αθλητικούς νόμους και κανονισμούς, αναφέρονται στις αρμόδιες διοικητικές, επαγγελματικές ή δικαστικές αρχές.
10.3.4 Για παραβάσεις του άρθρου 2.9, η περίοδος αποκλεισμού ορίζεται τουλάχιστον σε δύο (2) έτη έως τέσσερα (4) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
10.3.5 Για παραβάσεις του Άρθρου 2.10, η κύρωση ορίζεται σε δύο έτη, υποκείμενη σε μείωση έως ένα έτος, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του αθλητή ή του άλλου προσώπου και άλλες συνθήκες της υπόθεσης.

10.4 Εξάλειψη της περιόδου αποκλεισμού λόγω μη συνδρομής υπαιτιότητας ή αμέλειας
Εάν, σε μία επιμέρους υπόθεση, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας ή Αμέλειας εκ μέρους του, τότε η άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού του εξαλείφεται.

10.5: Μείωση της ποινής αποκλεισμού λόγω μη ύπαρξης δόλου ή αμέλειας
10.5.1 Μείωση των Κυρώσεων για Ουσίες Ειδικής Αναφοράς ή Μολυσμένα Προϊόντα, για Παραβάσεις των Άρθρων 2.1, 2.2 ή 2.6.
10.5.1.1 Ουσίες Ειδικής Αναφοράς :
Όταν η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ενέχει Ουσία Ειδικής Αναφοράς και ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας, τότε η περίοδος Αποκλεισμού ορίζεται, τουλάχιστον, ως επίπληξη με μηδενική περίοδο Αποκλεισμού, και το μέγιστο ως δύο έτη Αποκλεισμού ανάλογα με το βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή ή άλλου Προσώπου.
10.5.1.2 Μολυσμένα Προϊόντα
Σε περιπτώσεις όπου ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο δύναται να στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας και ότι η Απαγορευμένη Ουσία που ανιχνεύθηκε, προήλθε από Μολυσμένο Προϊόν, τότε η περίοδος Αποκλεισμού ορίζεται – τουλάχιστον – ως επίπληξη και μηδενική περίοδος Αποκλεισμού και – το
μέγιστο – ως δύο έτη Αποκλεισμού, ανάλογα με το βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου.
10.5.2 Εφαρμογή της Μη Συνδρομής Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειαςπέραν της Εφαρμογής του Άρθρου 10.5.1
Εάν ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο στοιχειοθετήσει, στο πλαίσιο μίας επιμέρους υπόθεσης όπου δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 10.5.1, ότι υφίσταται Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας ή Σοβαρής Αμέλειας εκ μέρους του, τότε, υποκείμενη σε περαιτέρω μείωση ή εξάλειψη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.6, η άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού είναι δυνατόν να μειωθεί ανάλογα με το βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή
του άλλου Προσώπου, αλλά η μειωμένη περίοδος Αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μισής περιόδου Αποκλεισμού που ίσχυε αρχικά. Εάν η άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού είναι ισόβια, η μειωμένη περίοδος – στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου – δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ ετών.

10.6 Εξάλειψη, μείωση ή αναστολή περιόδου αποκλεισμού ή άλλων συνεπειών για λόγους εκτός της συνδρομής υπαιτιότητας
10.6.1 Ουσιώδης βοήθεια στην ανακάλυψη ή στοιχειοθέτηση παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
10.6.1.1 Το ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης αποτελεσμάτων για τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δύναται πριν την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση βάσει του Άρθρου 13 ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής έφεσης, να αναστείλει μέρος της περιόδου Αποκλεισμού που επιβάλλεται σε μία επιμέρους υπόθεση, κατά την οποία ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο έχει παράσχει Ουσιώδη Βοήθεια προς τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ, τις διωκτικές αρχές ή τα επαγγελματικά ή πειθαρχικά σώματα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα: (i) το ΕΣΚΑΝ να ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ , ή (ii) το διωκτικό ή το πειθαρχικό σώμα να ανακαλύψει ή να επιβεβαιώσει ένα ποινικό αδίκημα ή την παράβαση επαγγελματικών κανόνων, που διαπράχθηκε από άλλο Πρόσωπο και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το Πρόσωπο που παρέχει την Ουσιώδη Βοήθεια είναι διαθέσιμες στον ΕΣΚΑΝ που έχει την ευθύνη διαχείρισης αποτελεσμάτων. Μετά την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση βάσει του Άρθρου 13 ή τη λήξη της προθεσμίας υποβολής έφεσης, το ΕΣΚΑΝ δύναται μόνο να αναστείλει μερικώς την άλλως επιβλητέα περίοδο Αποκλεισμού, κατόπιν έγκρισης του W.A.D.A. και της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας. Η έκταση αναστολής της αρχικά επιβληθείσας περιόδου Αποκλεισμού είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα της παράβασης του κανόνα αντιντόπινγκ που σημειώθηκε από τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο και τη σπουδαιότητα της Ουσιώδους Βοήθειας που παρασχέθηκε από τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο στην προσπάθεια εξάλειψης του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Η αναστολή της περιόδου αποκλεισμού, δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία τέταρτα (3/4) της επιβληθείσας κύρωσης και σε περίπτωση ισοβίου αποκλεισμού η μη ανασταλείσα περίοδος αποκλεισμού, πρέπει να μην είναι μικρότερη των οκτώ ετών. Εάν ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο σταματήσει να είναι συνεργάσιμος και να παρέχει πλήρη και αξιόπιστη Ουσιώδη Βοήθεια, πάνω στην οποία είχε βασιστεί η αναστολή της περιόδου Αποκλεισμού, ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ που ανέστειλε την περίοδο Αποκλεισμού του, θα επαναφέρει την αρχική περίοδο Αποκλεισμού. Εάν ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ αποφασίσει να επαναφέρει ή να μην επαναφέρει μία ανασταλθείσα περίοδο Αποκλεισμού, οποιοδήποτε Πρόσωπο με δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του Άρθρου 13, δύναται να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης.
10.6.1.2 Προκειμένου να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι
Αθλητές και τα άλλα Πρόσωπα για την παροχή Ουσιώδους Βοήθειας προς τους Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, κατόπιν αιτήματος του ΕΣΚΑΝ που διενεργεί τη διαχείριση αποτελεσμάτων ή κατόπιν αιτήματος του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου που έχει διαπράξει, ή για το οποίο υφίσταται ισχυρισμός ότι έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, ο W.A.D.A. δύναται να συμφωνήσει, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσμάτων, ακόμη και μετά από την οριστική δευτεροβάθμια απόφαση βάση του Άρθρου 13, ποια θεωρεί ως κατάλληλη αναστολή της άλλως επιβλητέας περιόδου Αποκλεισμού και των υπολοίπων Συνεπειών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο W.A.D.A. δύναται να συμφωνήσει για αναστολές περιόδου Αποκλεισμού και υπολοίπων Συνεπειών λόγω Ουσιώδους Βοήθειας, μεγαλύτερης εκείνης που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο, ή ακόμη και για μηδενική περίοδο Αποκλεισμού, και/ή ουδεμία επιστροφή χρηματικού επάθλου ή καταβολή προστίμων ή δαπανών. Η έγκριση του W.A.D.A. υπόκειται στην επαναφορά της κύρωσης, όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 13, κανένας άλλος Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν δύναται να προσφύγει κατά των αποφάσεων του W.A.D.A. στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου.
10.6.1.3 Εάν το ΕΣΚΑΝ αναστείλει οποιοδήποτε μέρος μίας
άλλως επιβλητέας κύρωσης λόγω Ουσιώδους Βοήθειας, τότε οι υπόλοιποι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ που έχουν δικαίωμα έφεσης βάσει του Άρθρου 13.2.3, πρέπει να ενημερωθούν όπως ορίζεται στο Άρθρο 14.2, λαμβάνοντας μάλιστα σχετική δικαιολόγηση ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με γνώμονα την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ο W.A.D.A. δύναται να επιτρέψει σε έναν
Οργανισμό Αντιντόπινγκ να προβεί στις κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας περιορίζοντας ή καθυστερώντας την κοινοποίηση της συμφωνίας Ουσιώδους Βοήθειας ή τη φύση της Ουσιώδους Βοήθειας που παρέχεται.
10.6.2 Παραδοχή Παράβασης Κανόνα Αντιντόπινγκ Απουσία Άλλων Αποδεικτικών Στοιχείων Στην περίπτωση που ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο οικειοθελώς παραδεχθεί τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ προτού λάβει γνωστοποίηση για υποβολή σε Δειγματοληψία, η οποία θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ (ή σε περίπτωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ διαφορετικής εκείνης του Άρθρου 2.1, προτού ληφθεί μία πρώτη γνωστοποίηση της παραδεχθείσας παράβασης σύμφωνα με το Άρθρο 7) και όπου η παραδοχή είναι το μόνο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο για την παράβαση κατά το χρόνο που γίνεται, τότε η περίοδος Αποκλεισμού είναι δυνατόν να μειωθεί, αλλά όχι περισσότερο από το μισό της άλλως
επιβλητέας περιόδου Αποκλεισμού.
10.6.3 Έγκαιρη Παραδοχή Παράβασης Κανόνα Αντιντόπινγκ Μετά την Κατηγορία για Παράβαση Κυρώσιμη κατά το Άρθρο 10.2.1 ή 10.3.1 Ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο ενδεχομένως υποκείμενο σε επιβολή τετραετούς κύρωσης βάσει του Άρθρου 10.2.1 ή 10.3.1 (για αποφυγή ή άρνηση υποβολής σε Δειγματοληψία ή σε περίπτωση Παραποίησης κατά τη διαδικασία Δειγματοληψίας), παραδεχόμενο εγκαίρως την ισχυρισθείσα παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από έναν Οργανισμό Αντιντόπινγκ, και επίσης κατόπιν της έγκρισης και της διακριτικής ευχέρειας τόσο του W.A.D.A. όσο και του Οργανισμού Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν να λάβει μείωση της περιόδου Αποκλεισμού έως δύο έτη κατ’ ελάχιστο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και του βαθμού Υπαιτιότητας του Αθλητή ή άλλου Προσώπου.
10.6.4 Συνδρομή Πολλαπλών Λόγων για τη Μείωση Κύρωσης
Σε περιπτώσεις όπου ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι δικαιούται μείωση στην επιβληθείσα κύρωση, βάσει παραπάνω της μίας διάταξης των Άρθρων 10.4, 10.5 ή 10.6, προτού γίνει οποιαδήποτε μείωση ή αναστολή βάσει του Άρθρου 10.6, η άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού προσδιορίζεται σύμφωνα με τα Άρθρα 10.2, 10.3, 10.4 και 10.5. Εάν ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι δικαιούται μείωση ή αναστολή της περιόδου Αποκλεισμού βάσει του Άρθρου 10.6, τότε είναι δυνατόν η περίοδος Αποκλεισμού να μειωθεί ή ανασταλεί έως κατά το ένα τέταρτο της άλλως επιβλητέας περιόδου Αποκλεισμού.

10.7 Πολλαπλές παραβάσεις
10.7.1 Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ εκ μέρους ενός Αθλητή ή άλλου Προσώπου, η περίοδος Αποκλεισμού είναι το μεγαλύτερο από τα παρακάτω διαστήματα:
(α) έξι μήνες,
(β) το μισό της περιόδου Αποκλεισμού που επιβλήθηκε για την πρώτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μείωση βάσει του Άρθρου 10.6, ή
(γ) το διπλάσιο της περιόδου Αποκλεισμού που θα άλλως επιβλητέα για τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η οποία αντιμετωπίζεται ως να ήταν η πρώτη παράβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μείωση βάσει του Άρθρου 10.6.
Η περίοδος Αποκλεισμού που ορίζεται βάσει των ανωτέρω είναι δυνατόν να μειωθεί περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 10.6.
10.7.2 Μία τρίτη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ πάντοτε επιφέρει ισόβια περίοδο Αποκλεισμού, εκτός εάν η τρίτη παράβαση πληροί τη συνθήκη εξάλειψης ή μείωσης της περιόδου Αποκλεισμού βάσει των Άρθρων 10.4 ή 10.5 ή περιλαμβάνει παράβαση του Άρθρου 2.4. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η περίοδος Αποκλεισμού ορίζεται από οκτώ έτη έως ισόβιο Αποκλεισμό.
10.7.3 Τυχόν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την οποία ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο έχει στοιχειοθετήσει τη Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας ή Αμέλειας δεν θεωρείται παράβαση για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου.
10.7.4 Πρόσθετοι Κανόνες για Ορισμένες Ενδεχόμενες Πολλαπλές Παραβάσεις
10.7.4.1 Για τους σκοπούς επιβολής κυρώσεων βάσει του
Άρθρου 10.7, η παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ θα θεωρείται ως δεύτερη παράβαση μόνο εφόσον το ΕΣΚΑΝ μπορεί να στοιχειοθετήσει ότι ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο διέπραξε τη δεύτερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφότου ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο έλαβε σχετική γνωστοποίηση βάσει του Άρθρου 7, ή αφότου το ΕΣΚΑΝ κατέβαλε εύλογες προσπάθειες γνωστοποίησης της πρώτης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Στην περίπτωση που ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει κάτι τέτοιο, οι παραβάσεις θεωρούνται από κοινού ως μία ενιαία πρώτη παράβαση και η επιβλητέα κύρωση βασίζεται στην παράβαση που επιφέρει τη βαρύτερη κύρωση.
10.7.4.2 Εάν, μετά τη επιβολή κύρωσης για μία πρώτη
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, το ΕΣΚΑΝ ανακαλύψει γεγονότα που ενέχουν παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, η οποία σημειώθηκε πριν τη γνωστοποίηση σχετικά με την πρώτη παράβαση, τότε το ΕΣΚΑΝ επιβάλλει πρόσθετη κύρωση βάσει της κύρωσης που θα είχε επιβληθεί εάν οι δύο παραβάσεις είχαν κριθεί την ίδια χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα όλων των Αγώνων που σημειώθηκαν αναδρομικά έως την πρότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ Ακυρώνονται, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10.8.
10.7.5 Πολλαπλές Παραβάσεις Κανόνων Αντιντόπινγκ εντός Δεκαετίας: Για τους σκοπούς του Άρθρου 10.7, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός της ίδιας δεκαετίας, προκειμένου να θεωρηθούν ως πολλαπλές παραβάσεις.

10.8 Ακύρωση αποτελεσμάτων σε αγώνες μετά τη δειγματοληψία ή τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ
Επιπροσθέτως της αυτοδίκαιης ακύρωσης των αποτελεσμάτων στον Αγώνα όπου εντοπίστηκε το θετικό Δείγμα βάσει του Άρθρου 9, όλα τα υπόλοιπα αγωνιστικά αποτελέσματα του Αθλητή που σημειώθηκαν από την ημερομηνία συλλογής του θετικού Δείγματος (είτε Εντός είτε Εκτός Αγώνα), ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έως την έναρξη της περιόδου Προσωρινού Αποκλεισμού ή Αποκλεισμού Ακυρώνονται, εκτός εάν υπαγορεύεται διαφορετικά από τις αρχές της δικαιοσύνης, ενώ επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες Συνέπειες, όπως η αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων.

10.9 Κατανομή επιδικασθέντων εξόδων του CAS και αφαιρεθέντων
χρηματικών βραβείων
Η προτεραιότητα αποπληρωμής των επιδικασθέντων εξόδων του CAS και των αφαιρεθέντων χρηματικών βραβείων έχει ως εξής: πρώτον, αποπληρωμή των εξόδων που επιδικάζονται από το CAS, δεύτερον, ανακατανομή των αφαιρεθέντων χρηματικών βραβείων σε άλλους Αθλητές, εφόσον προβλέπεται από τους κανόνες της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας, και τρίτον, επιστροφή των ποσών που δαπανήθηκαν από τον ΕΣΚΑΝ που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της υπόθεσης.

10.10 Οικονομικές συνέπειες
Το ΕΣΚΑΝ δύνανται – μέσω των κανόνων τους – να επιβάλλουν την αναλογική ανάκτηση εξόδων ή χρηματικές κυρώσεις που απορρέουν από τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ. Ωστόσο, οι Οργανισμοί Αντιντόπινγκ μπορούν να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις μόνο σε περιπτώσεις όπου η μέγιστη άλλως επιβλητέα περίοδος Αποκλεισμού έχει ήδη επιβληθεί. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι δυνατό να επιβληθούν μόνο εφόσον ικανοποιείται η αρχή της αναλογικότητας. Ουδεμία ανάκτηση εξόδων ή οικονομική κύρωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση για τη μείωση της περιόδου Αποκλεισμού ή άλλης κύρωσης που διαφορετικά θα ίσχυε βάσει του Κώδικα.

10.11 Έναρξη περιόδου αποκλεισμού
Εκτός όσων προβλέπονται διαφορετικά στη συνέχεια, η περίοδος Αποκλεισμού ξεκινά από την Αποκλεισμού ή, σε περίπτωση που υφίσταται παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία ή δεν υφίσταται ακροαματική διαδικασία, από την ημερομηνία αποδοχής ή άλλης επιβολής του Αποκλεισμού.
10.11.1 Καθυστερήσεις που δεν αποδίδονται στον Αθλητή ή σε Άλλο Πρόσωπο στην περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης της ακροαματικής διαδικασίας ή άλλων φάσεων του Ελέγχου Ντόπινγκ που δεν αποδίδεται στον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, ο που επιβάλει την κύρωση δύναται να ξεκινήσει την περίοδο Αποκλεισμού νωρίτερα, μέχρι και από την ημερομηνία Δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποκλεισμού, περιλαμβανομένου του αναδρομικού Αποκλεισμού, Ακυρώνονται.
10.11.2 Έγκαιρη Παραδοχή
Όταν ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο άμεσα (κάτι, που σε κάθε περίπτωση για έναν Αθλητή σημαίνει προτού αγωνιστεί ξανά) παραδεχθεί την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ αφότου κατηγορηθεί για παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ, η περίοδος Αποκλεισμού είναι δυνατόν να αρχίσει άμεσα, δηλαδή από την ημερομηνία της Δειγματοληψίας ή την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η τελευταία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όταν εφαρμόζεται το συγκεκριμένο Άρθρο, ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο οφείλει να εκτίσει τουλάχιστον το μισό της περιόδου Αποκλεισμού από την ημερομηνία που ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο αποδέχθηκε την επιβολή της κύρωσης, την ημερομηνία έκδοσης απόφασης που επέβαλε την κύρωση, ή την ημερομηνία που η κύρωση επιβλήθηκε κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Το παρόν Άρθρο δεν ισχύει στην περίπτωση που η περίοδος Αποκλεισμού έχει ήδη μειωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 10.6.3.
10.11.3 Πίστωση χρόνου Προσωρινού Αποκλεισμού ή περιόδου Αποκλεισμού που έχει ήδη εκτιθεί
10.11.3.1 Εάν επιβληθεί Προσωρινός Αποκλεισμός ο οποίος
τηρείται από τον Αθλητή ή το άλλο Πρόσωπο, τότε ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο θα πιστωθεί για τη συγκεκριμένη περίοδο Προσωρινού Αποκλεισμού έναντι οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισμού ενδεχομένως τελικά επιβληθεί. Εάν μία περίοδος Αποκλεισμού εκτίεται βάσει απόφασης που στη συνέχεια εφεσιβάλλεται, τότε ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο πιστώνονται για τη συγκεκριμένη περίοδο Αποκλεισμού που εκτίθηκε έναντι οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισμού που ενδεχομένως τελικά επιβληθεί μετά την έφεση.
10.11.3.2 Εάν ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο οικειοθελώς
και εγγράφως αποδεχθεί τον Προσωρινό Αποκλεισμό από τον Οργανισμό Αντιντόπινγκ που έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια τηρήσει τον Προσωρινό Αποκλεισμό, ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο πιστώνεται για τη συγκεκριμένη περίοδο του οικειοθελούς Προσωρινού Αποκλεισμού έναντι οποιασδήποτε περιόδου Αποκλεισμού που ενδεχομένως τελικά επιβληθεί. Αντίγραφο της οικειοθελούς αποδοχής του Προσωρινού Αποκλεισμού παρέχεται άμεσα σε κάθε μέρος που δικαιούται να λαμβάνει τη σχετική ειδοποίηση περί παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του Άρθρου 14.1.
10.11.3.3 Δεν παρέχεται ουδεμία πίστωση έναντι περιόδου
Αποκλεισμού για οποιαδήποτε χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία ισχύος του Προσωρινού Αποκλεισμού ή του οικειοθελούς Προσωρινού Αποκλεισμού, ανεξαρτήτως εάν ο Αθλητής επέλεξε να μην αγωνιστεί ή τέθηκε σε αναστολή από την ίδια του την Ομάδα.
10.11.3.4 Σε Ομαδικά Αθλήματα, όπου η περίοδος
Αποκλεισμού επιβάλλεται σε ολόκληρη την Ομάδα, και εφόσον δεν αντίκειται στις αρχές της δικαιοσύνης, η περίοδος Αποκλεισμού ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης που προβλέπει την επιβολή Αποκλεισμού, ή στην περίπτωση που υπήρξε παραίτηση από την
ακροαματική διαδικασία, από την ημερομηνία που ο Αποκλεισμός έγινε δεκτός ή επιβλήθηκε κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε περίοδος Ομαδικού Προσωρινού Αποκλεισμού (ανεξαρτήτως εάν έχει επιβληθεί ή έχει γίνει οικειοθελώς αποδεκτός) πιστώνεται έναντι της συνολικής περιόδου Αποκλεισμού προς έκτιση.

10.12 Κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού
10.12.1 Απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού κανένας αθλητής ή άλλο πρόσωπο που έχει τεθεί υπό Αποκλεισμό δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποκλεισμού, να συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε Αγώνα ή δραστηριότητα (εκτός τυχόν εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης ή αποκατάστασης αντιντόπινγκ) που έχει εγκριθεί ή διοργανώνεται από οποιοδήποτε Υπογράφον Μέρος, οργανισμό-μέλος του Υπογράφοντος Μέρους, όμιλο ή άλλο οργανισμό μέλος ενός οργανισμού-μέλους του Υπογράφοντος Μέρους, ή σε Αγώνες που έχουν εγκριθεί ή διοργανώνονται από οποιοδήποτε επαγγελματικό πρωτάθλημα ή από οργανισμό Εθνικής ή Διεθνούς Αθλητικής Διοργάνωσης ή σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα εθνικού ή υψηλού επιπέδου που χρηματοδοτείται από κυβερνητικό φορέα. Ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο υποκείμενο σε περίοδο Αποκλεισμού μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών δύναται, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων ετών της περιόδου Αποκλεισμού, να συμμετέχει ως Αθλητής σε τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις για τις οποίες δεν υφίσταται κύρωση ή οι οποίες δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία ενός Υπογράφοντος Μέρους του Κώδικα ή μέλους αυτού, αλλά μόνο στο βαθμό που η τοπική αθλητική διοργάνωση δεν είναι τέτοιου επιπέδου που θα μπορούσε να προκρίνειτο συγκεκριμένο Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα για να αγωνιστεί (ή να συγκεντρώσει βαθμούς για το σκοπό αυτό) σε εθνικό πρωτάθλημα ή Διεθνή Αθλητική Διοργάνωση και εφόσον ο Αθλητής ή το άλλο Πρόσωπο δεν εργάζεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με Ανηλίκους.
Ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο υποκείμενο σε περίοδο Αποκλεισμού παραμένει υποκείμενο σε Ελέγχους
10.12.2 Επιστροφή στις Προπονήσεις: Κατ’ εξαίρεση του Άρθρου 10.12.1, ο Αθλητής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στις προπονήσεις με μία ομάδα ή να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μίας ομάδας ή άλλου
οργανισμού μέλους ενός οργανισμού-μέλους Υπογράφοντος Μέρους κατά τη διάρκεια της πιο σύντομης εκ των δύο περιόδων: (1) των τελευταίων δύο μηνών της περιόδου Αποκλεισμού του Αθλητή, ή (2) του τελευταίου τετάρτου της περιόδου Αποκλεισμού που επιβλήθηκε.
10.12.3 Παράβαση της Απαγόρευσης Συμμετοχής Κατά τη Διάρκεια του Αποκλεισμού: Στην περίπτωση που ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο που έχει Αποκλειστεί, παραβεί την απαγόρευση συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποκλεισμού του, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10.12.1, τα αποτελέσματα της συμμετοχής αυτής Ακυρώνονται και προστίθεται νέα περίοδος Αποκλεισμού στο τέλος της αρχικής περιόδου Αποκλεισμού, ίση με τη διάρκεια της αρχικής περιόδου Αποκλεισμού. Η νέα περίοδος Αποκλεισμού είναι δυνατόν να προσαρμοστεί ανάλογα με το βαθμό Υπαιτιότητας του Αθλητή ή του άλλου Προσώπου και άλλων συνθηκών της υπόθεσης. Ο προσδιορισμός εάν ένας Αθλητής ή άλλο Πρόσωπο έχει παραβεί την απαγόρευση συμμετοχής και εάν μία προσαρμογή κρίνεται σκόπιμη, γίνεται από τον ΕΣΚΑΝ του οποίου η διαχείριση των αποτελεσμάτων οδήγησε στην επιβολή της αρχικής περιόδου Αποκλεισμού. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση βάσει του Άρθρου 13. Στην περίπτωση που το Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο συνδράμει ένα Πρόσωπο στην παράβαση της απαγόρευσης συμμετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποκλεισμού του, ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ με δικαιοδοσία επί του συγκεκριμένου Προσωπικού Υποστήριξης Αθλητή ή άλλου Προσώπου προβαίνει στην επιβολή κυρώσεων για παράβαση του Άρθρου 2.9 για την παροχή της ως άνω
συνδρομής.
10.12.4 Παρακράτηση Οικονομικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια του Αποκλεισμού Επιπλέον, για οποιαδήποτε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ που δεν προβλέπεται μειωμένη κύρωση, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10.4 ή 10.5, ένα μέρος ή το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης ή άλλων οικονομικών προνομίων σχετικών με τον αθλητισμό που έχουν παρασχεθεί στο συγκεκριμένο πρόσωπο παρακρατούνται από τα Υπογράφοντα Μέρη, τους οργανισμούς μέλη των Υπογραφόντων Μερών και τις κυβερνήσεις.

10.13 Αυτοδίκαια Δημοσιοποίηση της Κύρωσης
Η αυτοδίκαια δημοσιοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε κύρωσης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 14.3.