- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 151 – Έννοια αστικής αθλητικής διαφοράς

Ως αστική αθλητική διαφορά νοείται η οικονομική διαφορά, η οποία προκύπτει κατά την κατάρτιση ή την εκπλήρωση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση συμβάσεως παροχής εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή άλλης συναφούς συμβάσεως μεταξύ αμειβομένων ή επαγγελματιών αθλητών ή επαγγελματιών προπονητών ή βοηθών προπονητών ή διαπιστευμένων επαγγελματιών αθλητικών διαμεσολαβητών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.