- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα Άρθρο 137 – Συγκρότηση Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων

1. Στις αθλητικές Ομοσπονδίες και σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών των ομαδικών αθλημάτων του ποδοσφαίρου, της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της υδατοσφαίρισης συνιστώνται Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα για την επίλυση των αθλητικών διαφορών. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιτρέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου και σε Ομοσπονδία άλλου ομαδικού αθλήματος.

2. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 139 του παρόντος νόμου αρμοδιότητες σε αγώνες και κατηγορίες πρωταθλημάτων ως εξής :
α) ως προς το ομαδικό άθλημα του ποδοσφαίρου, σε αγώνες των Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών και σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και
β) ως προς τα ομαδικά αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της υδατοσφαίρισης, σε αγώνες των Α1, Α2 και Β΄ Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών και αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιτρέπεται, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι κατηγορίες πρωταθλημάτων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των οργάνων αυτών.

3. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα που συγκροτούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο των επαγγελματικών συνδέσμων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 139 του παρόντος υποθέσεων, εφ’ όσον αυτές αφορούν σε αγωνιστική ή συναφή με αυτή δραστηριότητα στο πλαίσιο διοργάνωσης του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα που συγκροτούνται και λειτουργούν στο πλαίσιο της αθλητικής Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 139 του παρόντος υποθέσεων, εφ’ όσον αυτές αφορούν σε αγωνιστική ή συναφή με αυτή δραστηριότητα στο πλαίσιο διοργάνωσης με φορέα την αθλητική Ομοσπονδία, ανεξάρτητα του εάν στη διοργάνωση αυτή μετέχουν και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Αθλητικά Σωματεία που συμμετέχουν σε επαγγελματικό πρωτάθλημα.

4. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα σε όλα τα αθλήματα είναι τριμελή και διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, με θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Τα ως άνω όργανα συγκροτούνται από ένα (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο, και δύο (2) Πρωτοδίκες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ως μέλη, οι οποίοι κληρώνονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από τον Διευθύνοντα το Δικαστήριο ή το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Δικαστηρίου της έδρας της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Η κλήρωση διενεργείται ύστερα από αίτημα της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος και απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 41 ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών». Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών ορίζονται ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών και δύο (2) Πρωτοδίκες, ως αναπληρωτές. Για την επιλογή των προς κλήρωση και διορισμό δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τελευταίων.

6. Καθήκοντα γραμματέα και βοηθητικού προσωπικού των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων δύνανται να εκτελούν και μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

7. Τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα συνεδριάζουν σε χώρο που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.