- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 89 – Υποβιβασμός ομάδας Α.Α.Ε. σε ερασιτεχνική κατηγορία

1. Οι Α.Α.Ε. τίθενται σε εκκαθάριση όταν η ομάδα τους, λόγω υποβιβασμού, αναδιάρθρωσης κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παύει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Η θέση σε εκκαθάριση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς ν’ απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΑΕ, με την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα απ΄ τον οποίο συνάγεται ο υποβιβασμός ή από τη λήψη της απόφασης που έχει ως συνέπεια, λόγω αναδιάρθρωσης κατηγοριών ή άλλο λόγο, τη στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία.

2. Τη θέση της ομάδας της Εταιρείας που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία καταλαµβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της Αθλητικό Σωµατείο. Αν το ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από τη δική του ομάδα της ομάδας της υπό εκκαθάριση Εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του που ήταν γραµµένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, µέσα σε ένα (1) µήνα από τον υποβιβασµό της Α.Α.Ε., με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοωηφίας των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 73 του παρόντος.Το Αθλητικό Σωµατείο σε καµία περίπτωση δεν αναλαµβάνει τις τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της ΑΑΕ που τέθηκε σε εκκαθάριση.