- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 82 – Ίδια κεφάλαια

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισµό της, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου της, το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειµένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

2. Στα ίδια κεφάλαια των ΑΑΕ συνυπολογίζονται τόσο η αξία των αθλητών της, όπως αυτή προδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του παρόντος, όσο και η αξία του σήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του παρόντος.