- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 80 – Εισφορά σε είδος – Πάγιο µέρισµα

1. Η κατά το άρθρο 75 του παρόντος νόµου χρήση της επωνυµίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, ως στοιχείου της επωνυµίας της Α.Α.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη, µε τη σύσταση της Εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εκδίδονται στην επωνυµία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου και παραδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπό του ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι οποίες είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα ψήφου µε τα αναφερόµενα κατωτέρω προνόµια και αµεταβίβαστες. Πέραν των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών του και των όσων ειδικώς ισχύουν γι αυτές, δεν αποκλείεται η απόκτηση από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο περαιτέρω ποσοστού, ήτοι κοινών μετοχών, κατά τις κοινές διατάξεις, όπως ο οποιοσδήποτε άλλος μέτοχος ή τρίτος.
2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτήν θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της Εταιρείας Αθλητικό Σωµατείο, στο οποίο και παραδίδονται ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγµα για την, κατά την παρ. 1 του παρόντος, εισφορά του. Η αξία των µετοχών που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Σωµατείου, καταβάλλεται από τους εγγραφόµενους, για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, µετόχους, κατά το λόγο του αριθµού των αποκτώµενων από καθένα από αυτούς µετοχών ταυτόχρονα µε την καταβολή της αξίας των µετοχών αυτών.

3. Οι αναφερόµενες στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου µετοχές είναι προνοµιούχες, κατά την έννοια του εδαφ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του όρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, το προνόμιο αυτό συνίσταται στην απόληψη μερίσματος προ των κοινών µετοχών κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και στην προνοµιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνοµιούχων µετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας. Αν τα διανεµόµενα κέρδη της Εταιρείας σε ορισµένη εταιρική χρήση είναι τόσα ώστε το συνολικώς καταβλητέο µέρισµα στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο να υπερβαίνει το προαναφερόµενο πάγιο µέρισµα, τότε το σωµατείο έχει δικαίωµα στη διαφορά. Για τις προνομιούχες μετοχές του που, κατά τα παραπάνω οριζόμενα, πάντοτε αντιπροσωπεύουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Α.Ε., το Αθλητικό Σωματείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία τυχόν βαρύνει μετόχους κατά το ποσοστό αυτό ανωνύμων εταιρειών για υποχρεώσεις της Εταιρείας, η απαλλαγή δε αυτή ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας προς το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο αποδίδεται για την κάλυψη των δαπανών διατήρησης ερασιτεχνικού Τμήματος και εν γένει καλλιέργειας του αθλήματος σταθερό ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της Εταιρείας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγµατοποιούµενες στους κάθε φύσεως αγώνες της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από έλεγχο της διοργανώτριας, καθώς και οι εισπράξεις από τα εισιτήρια διαρκείας.

5. Για τα αποκτώµενα κατά τις προηγούμενες παραγράφους ποσά το Αθλητικό Σωµατείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος.

6. Απαγορεύεται η παροχή µε το καταστατικό Α.Α.Ε. οποιουδήποτε προνοµίου σε µετοχές της, πλην των προνοµίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.