- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 76 – Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Απαγορεύεται η εισφορά από το Αθλητικό Σωµατείο της χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων στην Εταιρεία, ως εισφορά σε είδος στο µετοχικό της κεφάλαιο. Το ιδρυτικό της Εταιρείας Αθλητικό Σωµατείο υποχρεούται να παραχωρεί σε αυτή, στην περίπτωση που το ζητήσει, τις αθλητικές του εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών συµµετοχής της οµάδας της σε επίσηµες ή φιλικές διοργανώσεις, καθώς και όλων των αναγκών προπόνησης και προετοιµασίας των αθλητών της έναντι ανταλλάγµατος, µε ποσό που ισούται µε το εκάστοτε ισχύον ποσοστό µισθώµατος, για τη χρήση των εθνικών γυµναστηρίων. Κατά τα λοιπά, η χρήση και η εκµετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανήκει στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 του παρόντος νόµου.

2. Η διάρκεια της µίσθωσης που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάρκεια µιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η µίσθωση πρέπει να γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου πρωταθλήµατος και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.