- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 75 – Επωνυμία – έδρα – σήμα Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών

1. Στην επωνυµία της Εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικά ως πρώτο συνθετικό η επωνυµία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, το άθλημα, καθώς και οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία».

2. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί υποχρεωτικά ως σήµα της το έµβληµα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου και τα διακριτικά γνωρίσµατα της εµφάνισής του για τους αγώνες της οµάδας της. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα για τη µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σήµατος και του διακριτικού τίτλου του Σωµατείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώµατα του Σωµατείου στον τίτλο, στο έµβληµα, στο σήµα και στα διακριτικά εµφάνισης, που εξακολουθούν να ανήκουν στο Σωµατείο και χρησιµοποιούνται ελεύθερα από αυτό σε όλα τα τµήµατά του. Το σήμα, όπως και κάθε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δικαίωμα χρήσης του, είναι ακατάσχετο. Δεκτικά κατάσχεσης είναι τα περιουσιακά δικαιώματα από την εκμετάλλευση του σήματος σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Τα σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος από ΑΑΕ, το ποσοστό από τα έσοδα που πρέπει να αποδίδεται στο Αθλητικό Σωματείο, οι διαδικασίες και οι κατανομές όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας ΑΑΕ (για διαφορετικά αθλήματα) από το ίδιο Αθλητικό Σωματείο και κάθε άλλο συναφές θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος αποτίμησης της αξίας του σήματος για κάθε Α.Α.Ε. για τον συνυπολογισμό της στα ίδια κεφάλαια αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των διαφόρων εσόδων της κατά την τελευταία κάθε φορά πενταετία.

3. Η έδρα της Εταιρείας πρέπει να συµπίπτει κατά την ίδρυσή της µε την έδρα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου. Επιτρέπεται η µεταγενέστερη µεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού και γνώµη της οικείας Οµοσπονδίας και του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου.