- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 53 – Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής Ένωσης μπορεί να συσταθεί ένας μόνον σύνδεσμος διαιτητών για κάθε άθλημα. Αν ο αριθμός των μελών δεν επαρκεί για τη σύσταση συνδέσμου σε μία περιφερειακή ενότητα, μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες της ίδιας Περιφέρειας. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνον εν ενεργεία και μη διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, το οποίο τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ομοσπονδία διαιτητών, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Σε σύνδεσμο διαιτητών παρέχεται η ειδική αναγνώριση από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, εφόσον ο σύνδεσμος διαιτητών συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο.

3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση του αρμόδιου γα τον αθλητισμό Υπουργού, αν διαπιστωθεί ότι ο σύνδεσμος:
α) παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των Κανονισμών του προς τις διατάξεις του νόμου αυτού ή
β) παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων ή τους Κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας ή
γ) πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο ή
δ) δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.

4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.

5. Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων διαιτητών, εν ενεργεία ή μη, για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών.