- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 38 – Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

1. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, από τον οποίο και επιχορηγείται. Συστάθηκε και λειτουργεί με το Π.Δ. 22/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2725/1999 και αποτελεί το νόμιμο εκπρόσωπο της χώρας στο διεθνές Παραολυμπιακό Κίνημα. Διατηρεί αυτοδιοίκηση και ανεξαρτησία στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, οφείλει δε να μην επηρεάζεται κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της από πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες επιρροές.

2. Στην ολομέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε. μετέχουν δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:
α) Έντεκα (11) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΟΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΑμεΑ, σύμφωνα με το καταστατικό αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή,
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι, που εκλέγεται από τη Γενική της Συνέλευση και
γ) ‘Ενας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης-Αθλητής ΑμεΑ, ο οποίος εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου των Ελλήνων Παραολυμπιονικών.
Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τα μέλη που συγκροτούν την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του Π.Δ. 22/2004 εκτελεστική επιτροπή.

3. Για τα κωλύματα και τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. ισχύουν όσα ορίζονται για τα μέλη των Δ.Σ. των αθλητικών Ομοσπονδιών.

4. Κατά τα λοιπά και αναφορικά με τους σκοπούς, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Ε.Π.Ε., ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 22/2004.