- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 33 – Ειδική αθλητική αναγνώριση

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού χορηγείται σε αθλητική Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή της, ειδική αθλητική αναγνώριση εφόσον:
α) υπάρχει για το άθλημα ή τον κλάδο αθλήματος που αυτή καλλιεργεί αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική Ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), είτε το άθλημα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, είτε όχι,
β) το καταστατικό της είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου,
γ) συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.

2. Για να αναγνωριστεί αυτοτελής Ομοσπονδία αθλήματος, που αποχωρεί από την Ομοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί, απαιτείται:
α) Η ύπαρξη αντίστοιχης αυτοτελούς παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αναγνωρισμένης από τη Δ.Ο.Ε., στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθλημα ή ο κλάδος αθλήματος, είτε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, είτε όχι,
β) η λήψη σχετικών συστατικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τουλάχιστον είκοσι (20) Αθλητικών Σωματείων που αποχωρούν, στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος. Ο συνολικός αριθμός των Σωματείων που απαιτούνται για την ίδρυση Ομοσπονδίας είναι τουλάχιστον είκοσι (20). Τα Σωματεία που δεν αποφάσισαν την αποχώρησή τους από την αρχική Ομοσπονδία παραμένουν στην τελευταία
γ) το καταστατικό της νέας Ομοσπονδίας να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου,
δ) η νέα Ομοσπονδία να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.

3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μετά από εισήγηση του ΓΓΑ, αν διαπιστωθεί ότι η αθλητική Ομοσπονδία:
α) παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των Κανονισμών της προς τις διατάξεις αυτού του νόμου αυτού ή παραλείπει να τα υποβάλει προς έγκριση,
β) πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο ή παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων ή τους Κανονισμούς της ή παρεμποδίζει τους ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή άλλων αρμοδίων εποπτικών αρχών, ή
γ) δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος νόμου.