- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 25 – Διοικητικό Συμβούλιο – Εξελεγκτική Επιτροπή Ομοσπονδίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) της αθλητικής Ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία. Οι αρχαιρεσίες γίνονται υποχρεωτικά κάθε φορά εντός του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, έως την 31η Δεκεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η εκλογή κανενός προσώπου σε θέση Προεδρείου ή ως εκτελεστικό μέλος σε Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας περισσότερες από δύο φορές, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχόμενες εκλογές ή αν οι δύο θητείες ήταν πλήρεις ή μη. Για την εφαρμογή του παρόντος ως θέσεις Προεδρείου θεωρούνται μόνον αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, ο δε ανωτέρω περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα εάν πρόκειται για την ίδια ή άλλη θέση εκ των προαναφερομένων, στις οποίες συνολικά δεν επιτρέπεται η θήτευση περισσότερες από δύο φορές. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αν πρόκειται για Ομοσπονδίες με λιγότερα από εκατό (100) Σωματεία – μέλη. Όσα πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το παραπάνω όριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δικαιούνται μία ακόμη εκλογή σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες θέσεις.

2. Το Δ.Σ. της αθλητικής Ομοσπονδίας αποτελείται:
α) από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, αν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι εκατό (100) Σωματεία,
β) από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, αν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατό (100) έως τριακόσια (300) Σωματεία,
γ) από έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, αν η Ομοσπονδία έχει στη δύναμη της τριακόσια (300) ή περισσότερα Σωματεία.
Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

3. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της Ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του ∆.Σ και τη συγκρότησή του σε σώμα δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση, μέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της.

4. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών αθλημάτων για τα οποία διεξάγονται επαγγελματικά πρωταθλήματα συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του οικείου Συνδέσμου αμειβομένων αθλητών, της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών και της οικείας Ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών.

5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. των αθλητικών Ομοσπονδιών επιτρέπεται να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη.

6. Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις περί πόθεν έσχες. Την υποχρέωση αυτή έχει και για τρία (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς του αυτής.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος περί Εξελεγκτικής Επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα για την Εξελεγκτική Επιτροπή της αθλητικής Ομοσπονδίας.