- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 10 – Ειδική αθλητική αναγνώριση Αθλητικών Σωματείων

1. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, για κάθε άθλημα, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από αίτηση του Αθλητικού Σωματείου, εφόσον:
α) το καταστατικό του Σωματείου είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και έχει εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων
β) συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο,
γ) εγγραφεί στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία και ασκεί ενεργή αθλητική δραστηριότητα που αποδεικνύεται με συμμετοχή σε μία τουλάχιστον ανά αγωνιστική περίοδο επίσημη διοργάνωση του αθλήματος.
Για τα αθλήματα που υπάγονται στην ίδια Ομοσπονδία χορηγείται στο Αθλητικό Σωματείο μία ειδική αθλητική αναγνώριση που ισχύει για όλα.

2. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, αν διαπιστωθεί ότι το Αθλητικό Σωματείο:
α) παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των κανονισμών του προς τις διατάξεις του νόμου ή
β) πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο ή παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ή τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας, ή παρεμποδίζει τους ελέγχους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή άλλων Αρχών, ή
γ) δεν ασκεί ενεργή επίσημη αθλητική δραστηριότητα πέραν των δύο ετών σύμφωνα με το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ή
δ) στερείται προπονητή, ή χρησιμοποιεί ως προπονητή πρόσωπο το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών της ΓΓΑ ή
ε) δεν συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις.

3. Κατ’ εξαίρεση, τα Αθλητικά Σωματεία τις δύο πρώτες από την ίδρυσή τους αγωνιστικές περιόδους μπορούν να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών και χωρίς να διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Στην περίπτωση αυτή δεν συμμετέχουν και δεν ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών.

4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο των αθλητικών αναγνωρίσεων, ανά άθλημα, των Αθλητικών Σωματείων του παρόντος.

5. Αν περάσουν δύο (2) έτη από την ίδρυση Αθλητικού Σωματείου χωρίς να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, ή αν αυτή ανακληθεί, το Αθλητικό Σωματείο διαγράφεται από το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 4373/2016.

6. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Αθλητικό Σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.

7. Απαγορεύεται η επιχορήγηση σωματείων που δεν έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση.