- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 09 – Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Αθλητικού Σωματείου

1. Το Αθλητικό Σωματείο μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να ορίζει αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί. Το αντίτιμο αυτό καταβάλλεται από όσους δέχονται τις σχετικές υπηρεσίες, είτε είναι μέλη είτε όχι του Αθλητικού Σωματείου. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν να προβλέπεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών μόνο από εμπορικές εταιρείες, συγκεκριμένης ή μη εταιρικής μορφής, με δυνατότητα σύστασης τέτοιων εταιρειών γι αυτόν αποκλειστικά το σκοπό και από Αθλητικά Σωματεία. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται συγκεκριμένη εταιρικής μορφή, καθώς και να ορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών των εταιρειών, όπως και ζητήματα εποπτείας τους και κάθε άλλο συναφές θέμα.

2. Εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και της οικείας Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, και εφόσον δεν αναιρείται ο μη κερδοσκοπικός σκοπός του, το Αθλητικό Σωματείο μπορεί :
α) να δέχεται δωρεές, εφόσον αυτές δεν προέρχονται από άλλα Αθλητικά Σωματεία, ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με αθλητικές δραστηριότητες, εκτός αν είναι μέλη του οικείου Σωματείου.
β) να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του,
γ) να συνάπτει συμβάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών του στοιχείων,
δ) να ασκεί οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα σχετική με την αθλητική του δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
ε) να αξιοποιεί την κινητή και ακίνητη περιουσία του υπέρ αποκλειστικά των καταστατικών σκοπών του.

3. Το καταστατικό Αθλητικού Σωματείου μπορεί να ορίζει τα αθλήματα των οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης Τμημάτων άλλων αθλημάτων ή κατάργησης υφισταμένων.

4. Η αλλαγή χρήσης σε οποιαδήποτε περίπτωση και η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Σωματείων απαγορεύεται εφόσον έχουν αποκτηθεί από επιχορήγηση της ΓΓΑ ή άλλου δημόσιου φορέα γι αυτό το σκοπό. Κατ` εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδια να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. μετά από εισήγηση της διεύθυνσης αγωνιστικού αθλητισμού της Γ.Γ.Α. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.

5 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές Ομοσπονδίες.