- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 08 – Βιβλία Σωματείου

1. Κάθε Αθλητικό Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά, εκτός από όσα προβλέπονται στη φορολογική νομοθεσία, και τα εξής βιβλία:
α) μητρώου μελών, αθλητών και προπονητών
β) πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
γ) πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) πρωτοκόλλου, για όλα τα έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται,
ε) χορηγιών, δωρεών και λοιπών συμβάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

2. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, με την υποχρέωση να εκδίδονται επικυρωμένα από το αρμόδιο όργανο του Σωματείου εκτυπωμένα αντίγραφα αυτών.