- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 02 – Μέλη Αθλητικών Σωματείων

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Αθλητικού Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20).

2. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των μελών ούτε και περιορισμός του αριθμού των μελών του. Αντίθετες διατάξεις καταστατικών είναι άκυρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του Σωματείου, να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου μετά πάροδο ενός έτους από την ημέρα της εγγραφής τους.

3. Δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη Αθλητικού Σωματείου έχουν Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν λάβει νόμιμη άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και συγκεντρώνουν τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του υποψήφιου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα εγγραφής. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε, επιπλέον, για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

4. Η αποβολή μέλους Αθλητικού Σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους, του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου.