- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.