- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 111 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη του δ.σ. της Φ.Ε.Ε. παύονται, πριν από τη λήξη της θητείας τους, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης νέου δ.σ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 97 του παρόντος.
2. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών και οι Γενικές Διατάξεις που ισχύουν και εφαρμόζονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται με την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και νέων Γενικών Διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με το άρθρο 101 του παρόντος.