- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 110 – Ειδικός Επιθεωρητής για τον έλεγχο αθλητικών φορέων

1. Στις είκοσι πέντε (25) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που έχουν συσταθεί με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄91), προστίθεται άλλη μία (1) θέση Ειδικού Επιθεωρητή.
2. Ο προσλαμβανόμενος στη θέση αυτή Ειδικός Επιθεωρητής έχει αποκλειστικό έργο να διενεργεί τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 85 του παρόντος νόμου.