- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 99 – Τροποποίηση άρθρου 8α.ν. 399/1968

Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δ.σ. της Φ.Ε.Ε, με απόφασή του που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθμους αναπληρωτές, με ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδρομιών, ελέγχουν την τήρηση κι εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδρομιακών θεμάτων που ανακύπτουν ή τα παραπέμπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.
2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών είναι το ανώτατο εποπτικό όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του έργου της. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, με απόφαση του δ.σ. της Φ.Ε.Ε που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 6.
3. Οι επιμέρους εξουσίες και αρμοδιότητες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, καθώς και ο τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.
4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών τα παρακάτω πρόσωπα, για όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:
(α) μέλη του δ.σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.
(β)μέτοχοι, μέλη του δ.σ., διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου
(γ) ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και μέλη του δ.σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.
(δ) ιπποπαραγωγοί
(ε) όσοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του δ.σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραμμένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδρομιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγματοληψιών, επόπτης προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι.
(στ) εταίροι, μέτοχοι, μέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδρομιακό στοίχημα κάθε μορφής
(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού των ανωτέρω προσώπων.
5. Οι Ελλανοδίκες και τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του δ.σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 7 του άρθρου 6.
6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε (α) τηρεί τη σφραγίδα της Φ.Ε.Ε, (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργίατων υπηρεσιακών της μονάδων, (γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων τουδ.σ., (δ) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του δ.σ., αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα καθήκοντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται με απόφαση του δ.σ.
7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων. »