- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 69 – Προσωπικό

1. Το επιστημονικό, διοικητικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό κάθε ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων πρέπει να είναι ανάλογο του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της δυναμικότητας του.
2. Μόνο το επιστημονικό προσωπικό του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της σχολής εκμάθησης αθλημάτων έχει δικαίωμα να παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στο κοινό. Απαγορεύεται ρητά η ανάθεση καθηκόντων αθλητικής φύσεως στο διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό.
3. Το επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού γυμναστηρίου αποτελείται από επαγγελματίες προπονητές ή και εκπαιδευτές, με ειδικότητα στα παρεχόμενα προγράμματα και αθλήματα, που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο υπο-μητρώο προπονητών ή εκπαιδευτών του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α.
4. Το επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων αποτελείται από επαγγελματίες προπονητές, οποιουδήποτε επιπέδου, με ειδικότητα στα διδασκόμενα αθλήματα, που είναι εγγεγραμμένοι στο υπο-μητρώο προπονητών του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α.