- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 37 – Επιβράβευση προπονητών διακριθέντων αθλητών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, παρέχεται στον προπονητή αθλητή ή ομάδας αθλητών που πέτυχε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, οικονομική επιβράβευση ίση με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, για το διακριθέντα αθλητή ή για κάθε αθλητή της ομάδας που πέτυχε τη διάκριση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
2. Αν α) ο ίδιος αθλητής σημειώσει περισσότερες διακρίσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999ή β) περισσότεροι αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν διάκριση της παρ. 4 του άρθρου 34του ν. 2725/1999, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό της παρ. 1 υπολογίζεται επί της υψηλότερης διάκρισης και προσαυξάνεται για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις, κατά ποσοστό που καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.
3. Αν ο αθλητής ή η ομάδα που πέτυχε τη διάκριση είχε περισσότερους του ενός προπονητές, η επιβράβευση των παρ. 1 και 2 επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ όλων των προπονητών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας.
4. Αν για την επίτευξη της εξαιρετικής διάκρισης απασχολήθηκε και χορογράφος ή άλλος επιστημονικός συνεργάτης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αθλήματος ή του αγωνίσματος, η οικονομική επιβράβευση του παρόντος άρθρου επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ του προπονητή και του χορογράφου ή άλλου επιστημονικού συνεργάτη, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας.
5. Για την οικονομική επιβράβευση των προπονητών διακριθέντων μεταμοσχευμένων ή αιμοκαθαιρόμενων αθλητών εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 8905/26-02-2004 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (Β΄ 437), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 19774/13-05-2008 όμοια απόφαση (Β΄ 917). Για την οικονομική επιβράβευση των προπονητών διακριθέντων κωφών αθλητών εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 3099/27-01-2004 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (Β΄179).