- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 10 – Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

1. Η Ε.Ε.Α μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ή συμβούλους, αν το προσωπικό της Ε.Ε.Α δεν επαρκεί ή δε διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος.
2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παρ. 1 συντελείται με έγγραφη σύμβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές αντικείμενο της ανάθεσης, η συμφωνηθείσα αμοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και κάθε άλλος όρος που έχει συμφωνηθεί.